Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Akit Dagami
Country: Senegal
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 10 May 2005
Pages: 446
PDF File Size: 3.31 Mb
ePub File Size: 20.3 Mb
ISBN: 844-1-76120-961-8
Downloads: 39007
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gunos

To su vrste ili tene supstance, nerastvorljive u vodi, ali se dobro rastvaraju u organskim rastvaraima etar, heksan, tetrahlorugljenik, Jo su poznati i pod nazivom areni.

UGLJOVODONICI by Jovanka Zivojnov on Prezi

Benzen moe da adira vodonik tek na pritisku od 10 MPa i temperaturi od C Ku prisustvu katalizatora, i to se na 1 mol benzena adiraju tri molekula vodonika.

Benzen je osnovni predstavnik arena. Izdvojie se uto ulje mirisa na gorki badem koji potie od nitro-benzena. Benzenov prsten se smatra osnovom svih aromatinih ugljovodonika pa se uzima kao osnovna struktura pri davanju naziva arenima.

Kekle je uveo termine prstena i jezgra da bi naznaio karakteristian dio aromatinog jedinjenja. Mogu da se izvre, ali pod relativno drastinim uslovima. Razlika u energiji izmeu hibrida i najstabilnije rezonancione strukture poznata je kao rezonanciona energija. Danas, benzen se koristi u razne svrhe kao to je proizvodnja boja, pesticida i lijekova.

  ISHALLI HASTAYA YAKLAM PDF

General Ugljkvodonika, 8th Ed. Ove reakcije se nazivaju Fridl-Kraftsovim alkilovanjem po imenima francuskog hemiara Fridla i amerikog hemiara Kraftsa koji su tu reakciju otkrili Kada se odreene vrste uglja, npr.

Aromaticni ugljovodonici

Derivati benzena nastaju zamjenom vodonikovih atoma u jezgru prstena i imaju primjenu u proizvodnji boja, eksploziva, kauuka, za izolaciju u radio tehnici i kao organski rastvarai, ali su manje tetni od benzena. Aromaticni ugljovodonici Download Report.

Nezasieni ugljovodonici Sadre dvostruku vezu Moe biti Hlorni radikali pretvaraju ozon u biatomni kiseoik. Etil-benzen se dobija sintezom ksilenske frakcije iz nafte.

Ugalj je kompaktna slojevita naslagana masa, porijeklom iz biljaka koje su bile izloene raspadanju pod visokim pritiscima i temperaturama. Nad otvor cjevice nadnijeti ovlaeni plavi lakmus-papir ili filter-papir navlaen amonijakom. Ugljovodonik benzen dobio je svoje ime zahvaljujui injenici da je dobijen dekarboksilacijom benzoeve kiseline, izolovane iz aromatine tvari benzoje-smole.

Usljed gubitka elektrona, benzen postaje pozitivan i stvara se karbokatjon. CRC Handbook ugljovodomika chemistry and physics. Kada se zamijeni samo jedan vodonikov atom, nastaju monosupstituisani derivati benzena. Jednostavan primer je CFC Komprimovanjem tog plina u rezervoarima u svrhu distribucije izdvajala se lagana tekuina.

Meutim, taj naziv ugljovodoniia izmijenjen u benzen jer je zavretak ol rezervisan za alkohole. Vrlo brzo ispare brom, toluen i bromovodonik, a ostaje otar miris nagraenog benzil-bromida Etil-benzen: U velikim koliinama dobija se iz kamenog uglja i katrana, a moemo ga dobiti i preradom nafte.

  CONDICIONAMIENTO ENCUBIERTO PDF

Ovi ugljovodonici se nalaze u katranu kamenog uglja i u proizvodima sagorijevanja u dimu.

Hlorofluorougljenik

Primjenjuje se za sintezu antrahinskih boja i alizarina. Ova jedinjenja ulaze u sastav nafte i zemnog gasa,koji Drugi izvor za dobijanje arena je ugalj. Grupe dobijene oduzimanjem vodonika od aromatiog jezgra nazvane su aril-grupama i oznaavaju se simbolom Ar.

Kao i drugi ugljovodonici i areni grade homologi red. Seminarski Rad – Ugljovodonici – Documents. Lexikon der chemischen Elemente. Molekul benzena je simetrian i svi ugljenikovi i vodonikovi atomi lee u jednoj ravni, to znai da je benzen planaran molekul. Ako su za benzenov prsten vezane dvije grupe, njihovi se meusobni poloaji oznaavaju kao: Kada se smjesi benzena i broma doda malo gvoa, dolazi do reakcije pri kojoj se oslobaa bromovodonik, a vodonikov atom benzena se zamjenjuje atomom broma.

Dodavanjem aromatinih ugljovodonika benzenima poboljava se njihov kvalitet. Koristi se za dobijanje razornog eksploziva torotina. Rastvor u balonu zagrije se na vodenom kupatilu da prokljua i kada se balon ohladi, sadraj iz balona polako se sipa u au sa oko 20 cm3 hladne vode.