Amajwi amaze kubarurwa muri kamarampaka yo guhindura Itegeko Nshinga ry’u Rwanda aragaragaza ko abaturage benshi bashyigikiye rihinduka. Itegeko nshinga ni igitabo gikubiyemo imiterere, imikorere, inshingano n’ ububasha bya guverinoma. Ibi bisobanura ko itegeko nshinga ari ryo riteganya. Tumaze kubona ko Itegeko Nshinga rishya rya Repubulika y’u Rwanda ryemejwe n’abanyarwanda muri Referendumu yo ku wa 26 Gicurasi nk’uko .

Author: Dujora Doushura
Country: Swaziland
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 17 May 2015
Pages: 395
PDF File Size: 8.85 Mb
ePub File Size: 3.16 Mb
ISBN: 248-8-38830-422-8
Downloads: 61478
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakazragore

Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika ashobora guha buri mushinjacyaha amabwiriza yanditse. Iyo lisiti igomba kuba iriho umubare w’abakandida otegeko 2 kuri buri mwanya utorerwa. Perezida wa Repubulika afite ububasha bwo kugeza ibitekerezo bye ku Gihugu.

Mu byo rushinzwe harimo ibi bikurikira: Itegeko Ngenga rishobora gushyiraho izindi nkiko zihariye. Ibyo kumenya kuri referandumu.

Komisiyo y’Igihugu y’amatora ishyikiriza buri mwaka Perezida wa Repubulika porogaramu na raporo z’ibikorwa byayo, izindi nzego za Leta ziteganywa n’itegeko zikagenerwa kopi. Itsgeko Minisitiri, buri Munyamabanga wa Leta cyangwa undi wese mu bagize Guverinoma ashobora kwegura ku bushake bwe abikoze mu nyandiko.

Perezida w’Urukiko rw’Ikirenga ashyira umukono ku byemezo byo gushyira mu myanya, kuzamura mu ntera no kuvana ku mirimo abacamanza n’abakozi b’Urukiko rw’Ikirenga. Na none Guverinoma ishyikiriza Sena imishinga y’amateka ashyiraho abantu bavugwa mu. Kugira ngo umuntu yemererwe kuba umukandida muri Sena itegekk Umutungo bwite w’ubutaka n’ubundi burenganzira ku butaka bitangwa na Leta. Uburyozwacyaha ni gatozi ku wakoze icyaha.

  GIEDION SPAZIO TEMPO ARCHITETTURA PDF

Rwanda: Itegeko Nshinga rishya ryatowe na 98%

Umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika agomba: Itegeko rishobora kugena izindi nzego z’umutekano. Abo basenateri makumyabiri itwgeko batandatu 26 batorwa cyangwa bashyirwaho ku buryo bukurikira: Igihe yatangazaga ibyavuye mu matora,Umuyobozi wa Komisiyo y’Igihugu y’Amatora, Kalisa Mbanda, yavuze ko ibyo bisobanuye ko Abanyarwanda bemeye gusimbura Itegeko Nshinga ryari ririho kuva muri Ibyemezo by’Ihuriro bifatwa buri gihe ku bwumvikane busesuye bw’imitwe irigize.

Nta na rimwe umuntu yemererwa gutorerwa manda zirenze ebyiri ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Bahabwa ijambo buri gihe iyo barisabye. nshhinga

Ibyerekeye Perezida wa Repubulika. Itegeko ngenga rigena indi mirimo bitabangikanywa. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kudahungabanywa ku mubiri no mu mutwe. Icyaha cya jenoside, ibyaha byibasiye inyokomuntu n’ibyaha by’intambara ntibisaza. Igihe Urukiko rw’Ikirenga na rwo rudashobora guterana, Perezida wa Repubulika yemeza aho inama iteranira akoresheje itegeko-teka.

Ashobora kandi, iyo byihutirwa, mu nyungu rusange, guha Umushinjacyaha uwo ari we wese amabwiriza yanditse amutegeka cyangwa amubuza gukurikirana akabimenyesha Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika. Hashyizweho Urukiko Rukuru rwa Repubulika; ifasi yarwo ni Igihugu cyose. Ariko nta M unyarwanda ushobora nzhinga ikindi gihugu kimukurikiranyeho icyaha. Hakoreshwa itora ryo gushyiraho ababasimbura bagomba kurangiza igice cya manda cyari gisigaye iyo kirenze umwaka umwe.

Imibare idakuka y’ibyavuye mu matora izatangazwa ku wa Mbere w’icyumweru nsshinga. Leta ifite inshingano zo kubakangurira ibikorwa bigamije ubuzima bwiza no kubafasha kubigeraho. Buri Munyarwanda afite uburenganzira ku Gihugu cye. Perezida Kagame yatangiye gutegeka u Rwanda guhera muri 94 jenoside irangiye ari visi perezida na minisitiri w’ingabo nyuma aza kuba perezida.

  LA CARRERA DE LAS RATAS ROBERT KIYOSAKI PDF

Amajwi amaze kubarurwa muri kamarampaka yo guhindura Itegeko Nshinga ry’u Rwanda aragaragaza ko abatoye benshi bashyigikiye ko rihinduka nshingaa ngo perezida Paul Kagame yemererwe kuguma k’ubutegetsi.

Bityo, NEC ikabona ko zari indorerezi “zigenga”. Igenzura kandi ko amatora akozwe mu mucyo no mu bwisanzure. Iteka rya Perezida rigena amateka amwe y’Abaminisitiri yemezwa atanyuze mu Nama y’Abaminisitiri.

Hashyizweho Urwego rw’Igihugu rushinzwe intwari z’Igihugu n’imidari y’ishimwe. Amategeko asanzwe atorwa ku bwiganze burunduye bw’amajwi y’abagize buri Mutwe bitabiriye inama. Hashyizweho urwego rushinzwe iyubahirizwa ry’Uburinganire n’ubwuzuzanye bw’abagore n’abagabo mu iterambere ry’Igihugu.

Icyakora, mbere yo kuyashyiraho itegko, Perezida wa Repubulika ashobora gusaba Inteko Ishinga Amategeko kuyasubiramo.

Rwanda: Itegeko Nshinga rishya ryatowe na 98% – BBC News Gahuza

Itegeko rigena inshingano, imiterere n’imikorere y’urwo nshina. Icyakora, ntishobora kubariza mu ruhame abagize Guverinoma cyangwa ngo itangize ibyerekeye kubavanaho icyizere. Uburyo bukoreshwa mu itora n’uko itora rikorwa bigenwa n’itegeko ngengamikorere rya buri Mutwe ugize Inteko Ishinga Amategeko.

Ashyira umukono ku masezerano yo guhagarika no kurangiza intambara. Itegeko rigena uburyo bwo kurengera, kubungabunga no guteza imbere ibidukikije. Buri Munyarwanda afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka hose no gutura aho ari ho hose mu Rwanda.